Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace (podle vyhlášky 515/2020 Sb.)

 

1.   Název

Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37

 

2.   Důvod a způsob založení

Zřizovací listina příspěvkové organizace

 

3.   Organizační struktura

Organizační schéma

 

4.   Kontaktní spojení

Obchodní akademie

Mgr. Barbora Smutná, ředitelka školy

tel.: 773 269 272, 222 119 214

email: barbora.smutna@oa-kubelikova.cz

 

4. 1   Kontaktní poštovní adresa

Kubelíkova 37

130 00  Praha 3

 

4. 2   Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Kubelíkova 37

130 00 Praha 3

 

4. 3   Úřední hodiny

Úřední hodiny pro veřejnost:

Pondělí-čtvrtek:     8:00 – 15:00

Pátek:     8:00 – 14:00

Termín osobní návštěvy lze domluvit v pracovní den na tel. čísle: 222 119 221, 725 834 356.

 

Úřední hodiny pro žáky školy:

Pondělí – pátek:     10:30 – 10:50, 14:10 – 14:40

 

4. 4   Telefonní čísla

Ústředna:   222 119 211, 778 527 358
Studijní oddělení: Ing. Milena Havlíková 222 119 221, 725 834 356
Personalistka: Gabriela Klabíková
222 119 270, 725 835 755
Vedoucí hospodářské správy: Ivana Hejčová 222 119 220, 775 161 837
Výchovný poradce: Mgr. Jana Bubáková 222 119 223
Metodik prevence rizikového
chování:

Mgr. Anna Křenková
222 119 116
Zástupce ředitelky školy: Ing. Pavel Borovička 222 119 222, 725 835 792
Zástupce ředitelky školy: Mgr. Libuše Hapalová 222 119 234, 770 134 930
Ředitelka školy: Mgr. Barbora Smutná 222 119 214, 773 269 272

 

4. 5   Číslo faxu

 

4. 6   Adresa internetové stránky

www.oa-kubelikova.cz

 

4. 7   Adresa e-podatelny

Studijní oddělení: studijni@oa-kubelikova.cz

Datová schránka: 3qkf4jm

 

4. 8       Další elektronické adresy

Ředitelka školy: Mgr. Barbora Smutná barbora.smutna@oa-kubelikova.cz
Zást. řed. školy: Mgr. Libuše Hapalová libuse.hapalova@oa-kubelikova.cz
Zást. řed. školy: Ing. Pavel Borovička pavel.borovicka@oa-kubelikova.cz
Výchovný poradce: Mgr. Jana Bubáková jana.bubakova@oa-kubelikova.cz
Školní metodik prevence: Mgr. Anna Křenková
jakub.podlena@oa-kubelikova.cz
Vedoucí hospodářské správy:
Ivana Hejčová
ivana.hejcova@oa-kubelikova.cz

 

5.   Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení pro všechny platby ve prospěch příspěvkové organizace: PPF BANKA, a. s.

číslo účtu: 2002100004/6000

 

Vzhledem k tomu, že pro správné určení platby je nutné uvést konstantní symbol, je potřeba se vždy domluvit předem s hospodářkou školy paní Hejčovou.

 

6.   IČ

IČ: 70107050

 

7.   DIČ

DIČ: CZ70107050

 

8.   Dokumenty

 

8. 1   Seznam hlavních dokumentů

Školní řád

Inspekční zpráva 2018

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016

Schválení Výroční zprávy za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018/2019

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019

Výroční zpráva za školní rok 2019/2020

Výroční zpráva za školní rok 2020/2021

Výroční zpráva za školní rok 2021/2022

Výroční zpráva za školní rok 2022/2023

8. 2   Rozpočet

Rozpočet pro rok 2021

 

9.   Žádosti o informace

Příjem žádostí se provádí v sekretariátu školy:

Pondělí:   8:00 – 14:30

Středa:   10:00 – 15:00

Pověřený pracovník: Ing. Milena Havlíková, vedoucí studijního oddělení.

 

10.   Příjem žádostí a dalších podání

Pověření pracovníci:

Mgr. Barbora Smutná, ředitelka školy

Ing. Pavel Borovička, statutární zástupce ředitelky školy

Přijímání a vyřizování podnětů, návrhů, oznámení a stížností se provádí v úředních hodinách v sekretariátu ředitelky školy.

Forma podání může být ústní nebo písemná. V případě ústní formy, kterou nelze vyřídit ihned, vyhotoví škola záznam. Příjemce stížnosti je povinen zajistit prošetření stížnosti a do 30 dnů podat stěžovateli písemnou zprávu o vyřízení stížnosti. Stanovenou lhůtu lze prodloužit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti. Podnět, oznámení, stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile po jejím prošetření byla učiněna opatření potřebná k odstranění zjištěných závad a stěžovatel o tom byl vyrozuměn. V případě vyřízení stížnosti osobním jednáním se stěžovatelem je vyhotoven záznam z jednání. Proti způsobu vyřízení podnětu, oznámení, stížnosti není možné podat odvolání.

 

11.   Opravné prostředky

Opravné prostředky je třeba podávat písemně. Lhůta podání opravného prostředku je stanovena v poučení příslušného rozhodnutí. Opravné prostředky je možné podávat:

  • v úředních hodinách v sekretariátu školy,
  • elektronicky na e-mailové adrese školy,
  • poštou na doručovací adresu školy.

Proti rozhodnutí ředitele školy se lze podle § 83 zákona č. 500/2004, správní řád, v účinném znění, a podle § 60 odst. 19 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v účinném znění odvolat do 15 dnů, v případě odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitele školy je možné požádat o opravný prostředek u odboru SML MHMP. Odvolání se podává u ředitelky školy, o odvolání rozhoduje odbor SML MHMP.

 

12.   Formuláře

Přihláška ke studiu

Potvrzení o vzdělávání pro žáky 1. – 3. ročníku

Potvrzení o vzdělávání pro žáky 4. ročníku

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy

Lékařský posudek pro uvolnění z tělesné výchovy

Vzor obecné žádosti

Žádost o uvolnění z výuky

Žádost o vystavení stejnopisu

Žádost o povolení IVP organizační

Žádost o povolení IVP

Žádanka o uvolnění na lékařské vyšetření

Propustka

Sazebník úhrad za poskytnuté informace

Logo školy k tisku

 

13.   Popisy postupu – návody řešení životních situací

Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy (řešení životních situací):

www.portal.gov.cz/portal/obcan

 

14.   Předpisy

 

14. 1   Nejdůležitější právní předpisy

www.msmt.cz/dokumenty

www.praha.eu

Zákony

Nařízení vlády

Vyhlášky

 

14. 2   Vydané právní předpisy

Školní řád

Ostatní vnitřní předpisy školy (směrnice, řády, plány) jsou k nahlédnutí v sekretariátu školy po telefonické domluvě.

 

15.   Úhrady za poskytování informací

 

15. 1   Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytnuté informace

 

15. 2   Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení nebyla nadřízeným orgánem vydána.

 

16.   Licenční smlouvy

 

16. 1   Vzory licenčních smluv

Škola neuzavírá licenční smlouvy.

 

16. 2   Výhradní licence

Škola neposkytuje žádné výhradní licence.

 

17.   Výroční zpráva podle zákona číslo 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021

 

18.   Pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer)

Organizace Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 se sídlem Kubelíkova 37/1221, 130 00 Praha 3, IČO 70107050 v souladu s čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává Mgr. Eva Šmídová, Moore Advisory CZ, s.r.o., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, tel.: 731 609 403, email: consultant@moore-czech.cz.

 

19.   GDPR – zpracovávané údaje

Informace o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech osobních údajů (žáci a jejich zákonní zástupci, zaměstnanci, smluvní partneři) zpracovávány, jsou k nahlédnutí v kanceláři školy.

 

20.   Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Whistleblowing

Partneři OA Kubelíkova

JAK
Evropská Unie
MŠMT
JAK
Evropská Unie
Mapa školství
JA Czech
Vysoká škola ekonomická v Praze
Europass

Adresa

Obchodní akademie
Kubelíkova 37
130 00 Praha 3

IČO: 70107050
DIČ: CZ70107050

Zobrazit na mapě

Zřizovatel

Zřizovatel školy
Hlavní město Praha

Zřizovatel školy - Hlavní město Praha

Základní kontakty

Datová schránka: 3qkf4jm
Bankovní spojení: 2002100004/6000