Obchodní akademie Kubelíkova
 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - náhradní termín

 

78-42-M/02 Ekonomické lyceum - ŠVP: Sprotovněmanažerské lyceum

Výsledková listina ke stažení.

 

63-41-M/02 Obchodní akademie - ŠVP: Obchodní akademie

Výsledková listina ke stažení.


   

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

 

Výsledky přijímacího řízení ke stažení


78-42-M/02 Ekonomické lyceum - ŠVP: Sprotovněmanažerské lyceum

Výsledková listina ke stažení.

Výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče ke stažení.

Poučení ke stažení.

 

63-41-M/02 Obchodní akademie - ŠVP: Obchodní akademie

Výsledková listina ke stažení.

Výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče ke stažení.

Poučení ke stažení.


63-41-M/02 Obchodní akademie - ŠVP: Sportovní management

Výsledková listina ke stažení.

Výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče ke stažení.

Poučení ke stažení.   

Upozornění pro uchazeče

 

Žádáme zákonné zástupce uchazečů a uchazeče, kteří byli přijati ke studiu na naší škole, aby společně se zápisovým lístkem přinesli s sebou vyplněný dotazník.

Děkujeme.

 

Jazykový dotazník a dotazník k adaptačnímu kurzu pro obory 63-41-M/02 Obchodní akademie ke stažení.


Jazykový dotazník a dotazník k adaptačnímu kurzu pro obor 78-42-M/02 Ekonomické lyceum ke stažení.


   

Znovuvyhlášení řádných voleb do školské rady

 

Oznámení o znovuvyhlášení řádných voleb do školské rady ke stažení.


   

Sdělení pro uchazeče

 

Rozhodnutí o přijetí se nerozesílají. Uchazeči si je mohou vyzvednout ve škole v úředních hodinách od 7:30 do 15 hod.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v OA Kubelíkova odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, a to do 23. června 2020.

 

S ohledem na nepřijaté uchazeče a jejich potenciální šanci nastoupit na místo uchazeče, který se rozhodl na školu nenastoupit, žádáme zákonné zástupce přijatých uchazečů, aby zápisový lístek odevzdali co nejdříve, případně nám co nejdříve oznámili, že jejich dítě na naši školu nenastoupí. Za pochopení Vám velice děkujeme i jménem méně úspěšných uchazečů.

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání odesláno poštou.

Nepřijatí uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí.

Žádost o nové rozhodnutí ke stažení.

 

V souladu s § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, může zákonný zástupce uchazeče podat žádost o vydání nového rozhodnutí ředitelce školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

Nevyhoví-li ředitelka žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

 

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání rozhodnutí o přijetí z této školy vzít zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala, lhůta pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí je 10 pracovních dnů ode dne doručení nového rozhodnutí uchazeči.


   

Důležité informace

 

Termíny maturitních a přijímacích zkoušek na stránkách MŠMT.


Hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Příkaz ředitelky č.j. OAK/157/2020 - Hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 ke stažení.

Vyhláška MŠMT k hodnocení 2. pololetí 2019/2020.


Ochrana zdraví a provoz školy do konce školního roku 2019-2020

Příkaz ředitelky č. j. OAK/158/2020 - Ochrana zdraví a provoz školy do konce školního roku 2019-2020 ke stažení.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění ke stažení.

Ochrana zdraví a provoz středních škol pro období přípravy na maturitní zkoušku ke stažení.


   

Strana 6 z 32